2017-11-06, Mo, Endgame, Operation Desertfox @Lythium